Vaelluskalapäätös

Vaelluskalapäätös

Tämä on vetoomus suomalaisille päättäjille

Ryhtykää toimiin omalla esimerkillänne vaelluskalojen puolesta. Myös jokainen kalastuksenharrastaja on omalta osaltaan päättäjä. Vaelluskalojen kannat ovat pääosin hävinneet ja jäljellä olevien kantojen tila on huolestuttavan heikko.

Jaa tämä viesti Facebookissa alla olevasta linkistä tai Twitterissä tagilla #Vaelluskalapaatos. Haasta ystäväsi mukaan työhön vaelluskalojen puolesta.

1. Vaelluskalat ja niiden elinympäristöjen elvyttäminen

Suomessa on 647 jokea ja 25 000 kilometriä jokia. Useimmat Suomen lohi- ja meritaimenjoista on padottu ja jokia on perattu tai ne ovat liettyneet ojitusten vaikutuksesta.

Monet vaelluskalojen elinympäristöt ovat alennustilassa tai kalojen kulku niille on tavalla tai toisella estynyt. Kalojen elinkiertoa tulee edistää luontaista lisääntymistä ja poikastuotantoa tukevilla sekä kalastuskuolleisuutta vähentävillä toimilla.

Virtavesissä on paljon tarvetta kunnostustoiminnalle. Niissä tarvitaan kalastuksen ja kunnostuksen seurantaa ja täydennyskunnostuksia. Kalojen kuolleisuutta tulisi vähentää rajoituksin, opastamalla pyyntimenetelmissä ja oikeassa käsittelyssä.

2. Jokivarren eläviksi - luonto- ja kalastusmatkailu työllistää.

Puhtaat ja kalaisat vedet vahvistavat sinistä biotaloutta ja ovat tärkein edellytys kalastuksen ympärillä tapahtuvalle matkailuelinkeinolle. Siksi kestävät luontoarvot ja niiden edistäminen ovat avain onnistumiselle. Jokivarsien elävöittäminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä elinkeinotoiminnalla luo työpaikkoja ja hyvinvointia Suomen maaseudulle.

3. Vesipuitedirektiivi ja vesilaki ovat ristiriidassa

EU:n vesipuitedirektiivi on hyvä. Direktiivin mukaan vesistöissä on saavutettava hyvä ekologinen tila. Se tarkoittaa kalojen turvallisen kulkemisen varmistamista. Siihen taas tarvitaan oikea ympäristövirtaama ja toimivat ympärivuotiset ohitusratkaisut vesivoimaloiden yhteyteen.

Vesipuitedirektiivi on muodollisesti vesilakia vahvempi. Kansallinen vesilaki ja sen soveltaminen eivät kuitenkaan riitä vesipuitedirektiivin tavoitetteiden toteuttamiseen. Sen vuoksi vesilaki on päivitettävä ja vesivoimalaluvat muutettava määräaikaisiksi. Sillä tavalla myös ympäristönormien osalta vanhentuneet luvat voidaan ajanmukaistaa.

4. Vesivoiman vastuut tulee hoitaa kuntoon

Vesivoiman ympäristöystävällisyydestä annetaan valheellisen myönteinen kuva. Sillä on kielteisiä vaikutuksia vesiluontoon, ilmastoon ja kalakantoihin. Harhaanjohtava lobbaaminen tulisi lopettaa, kielteisiä vaikutuksia vähentää ja haitat korvata täysmääräisesti.

Vesivoiman tuotannolle on valjastettu suunnaton määrä suomalaisia vesistöjä. Määrä on kohtuuton suhteessa tuotetun energian määrään, taloudelliseen tuottoon tai työllisyyteen. Isot vesivoimalaitokset ovat yleensä kannattavia, mutta moni pieni voimalaitos ei tuota voittoa lainkaan. Ne tulisi ajaa alas, padot purkaa ja alueet palauttaa muun elinkeinotoiminnan käyttöön.

Tsaarinaikaisiin vesilupiin vetoaminen ei ole vastuullista. Vesivoimaa voidaan edistää, jos se kantaa vastuunsa yhteiskuntaa ja luontoa kohtaan. Hyväksyttävä vesivoima ei tuhoa kalakantoja, ei tee lyhytaikaista vedenpinnan säännöstelyä, korvaa aiheuttamansa haitan ja on hyvä yrityskansalainen.

1 thought on “Vaelluskalapäätös”

  1. Tippavoimalat purkuun, toimivat kalatiet. Vaelluskaloille esteetön kulku kutupaikoille sekä allasaelluksille järviin ja meriin. Paljon virtaavaa vettä jäänyt patomisen vuoksi paitsioon, luonnonkiertokulku ja kalojen luonnollinen lisäänyyminen elävöittää maaseutua ja mahdollistaa kalastusmatkailun/ oheis elinkeinojen kasvun. Suomesta maailman ykkösluontomatkailu kohde. Kalastusmatkailu on siinä olennainen palanen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 3 = 6